Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup specjalistycznej usługi obejmującej poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych – rynek niemiecki i norweski, wybrano ofertę złożoną przez Brandq Elżbieta Pałasz, ul. Powstańców Wlkp. 22/1, 62-200 Gniezno. Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Commercial Communications Sp. z o. o. S. k. na rynek niemiecki i norweski” realizowanym przez Commercial Communications Sp. z o. o. Sp. k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.